Testos

A El Sitjar disposem d’una gran varietat tests fabricats amb materials diversos:

 • De plàstic termoformat: són dels més barats aptes per a mides petites, són els usats pels viveristes per a mides fins a tres litres de capacitat.
 • De plàstic d’injecció: aquí hi hauria des dels tests senzills de viverista fins a posatestos i testos de colors diversos.
 • De resina rotacional: és un dels materials més resistents (també dels més cars) que permet una gran varietat de formes, colors i textures.
 • De pedra artificial: de fet és el mateix principi que el morter de construcció és a dir ciment més un àrid, que en aquest cas sol ser graveta de marbre que el fan més dur i bonic.
 • De fibrociment: són de gran resistència i lleugeresa, és un material fet a partir de fibra de vidre amb resines barrejades amb pols minerals que li aporten el tacte natural que les fan tant característiques.
 • De terrissa clàssica de color teula o esmaltada.
 • De fusta: de pi tractada amb sals de coure en autoclau per protegir-la dels fongs.
 • De ferro corten: ferro amb una composició que n’afavoreix una oxidació superficial que en protegeix l’interior i el fa resistent a la intempèrie. Se sol acabar amb un envernissat que evita que el rovell taqui.

Hi ha tests similars per a diferents usos:

 • Tests pròpiament dits normalment quasi cilíndrics tant alts com amples. També n’hi ha de quadrats o d’altres formes.
 • Per a fer planter: safates d’una cinquantena d’alveols on s’hi sembren les granes per a ser trasplantades després.
 • Jardineres n’hi diem als contenidors allargats rectangulars.
 • Balconeres: serien les jardineres estretes per a ser penjades de la barana o situades en repises o a terra.
 • Conques: per a ser penjades del sostre o d’un escaire, en terra o també al cim d’una columna.
 • Hidrojardineres: tests amb sistema de reg automàtic.
 • Cistelles de penjar, taules de cultiu,…
 • Plats, ganxos, ferros per a barana, per a la paret.

slide6 tests exterior
slide 7 tests interior